JS 依照元素出現數量排序

同樣是最近遇到的狀況,需要利用陣列內元素出現的數量進行排序,以下為範例程式:

var array = ["1", "2", "4", "5", "2", "4", "2", "3"];
var str = array.toString();
var filter = [];
var result = [];
document.write("原始陣列:" + array + "<br>");

var get = function (str, tar, arr, tmp) {
  if (str.indexOf(tar) >= 0) {
    tmp = str.slice(str.indexOf(tar) + 1);
    arr.push(tar);
    get(tmp, tar, arr, tmp);
  }
  return arr;
}

for (i in array) {
  var elm = [];
  var tmp;
  var fstr = filter.join();
  if (fstr.indexOf(array[i]) >= 0) {
    continue;
  } else {
    var tmp_arr = get(str, array[i], elm, tmp);
    result.push(tmp_arr.length + ':' + tmp_arr[0]);
    filter.push(array[i]);
  }
}

result.sort();
result.reverse();

//按照出現次數排序,不刪除重複元素
var finishArray = [];

for (index in result) {
  var show = result[index].split(':');
  for (i = 0; i < show[0]; i++) {
    finishArray.push(show[1]);
  }
}
document.write("按出現次數排序,不刪除重複元素:" + finishArray + "<br>");

//按照出現次數排序,刪除重複元素
var finishArray = [];
for (index in result) {
  var show = result[index].split(':');
  finishArray.push(show[1]);
}
document.write("按出現次數排序,刪除重複元素:" + finishArray + "<br>");

輸出結果:

原始陣列:1,2,4,5,2,4,2,3
按出現次數排序,不刪除重複元素:2,2,2,4,4,5,3,1
按出現次數排序,刪除重複元素:2,4,5,3,1

您可能也會喜歡…

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。